https://www.fundacjanh.org

Regulamin Konkursu - Wygraj Szkolenie Fryzjerskie

Szkolenia/ Kursy / Usługi Doradcze / Dotacje z UE

Fundacja Promocji Nowej Huty - Logo

Regulamin Konkursu


 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu na fanpage’u instagram https://www.instagram.com/fundacjanh/ jest Fundacja Promocji Nowej Huty w Krakowie os.Na Wzgórzach 15/21 31-722 NIP 6783146940

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

3. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

5. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Instagram.

6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

7. Konkurs trwa od 21.01.2021 do 10.02.2021. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

8. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

2. UCZESTNICY [GŁOSUJĄCY, KOMENTUJĄCY]

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być:

osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nie posiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Instagram, przestrzegające regulaminu https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu Fundacja Promocji Nowej Huty, oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres, adres e-mail ] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści zgłoszenia w obrębie fanpage’a Fundacja Promocji Nowej Huty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto zwycięzca jest zobowiązany do przesłania oświadczenia w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania nagrody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z wydaniem nagrody w konkursie przez administratora danych danych osobowych Fundacja Promocji Nowej Huty. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania nagrody oraz że mam prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania.”

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania na fanpage’u profilu Fundacja Promocji Nowej Huty oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Facebooku) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

3. ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zamieszczony w Poście konkursowym zadanie konkursowe: należy zaobserwować nasz profil na fb i instagramie – Fundacja Promocji Nowej Huty (weryfikujemy obserwacje) 2. Napisać w komentarzu miasto oraz nazwę swojego salonu

2. Każdy użytkownik jest uprawniony do jednego zgłoszenia w jednym konkursie.

3. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest spełnienie powyższych warunków zawartych w regulaminie konkursu.

4. Konkurs przebiega następująco:

a) Do 21.01.2021 do godziny 23:59 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

b) 10.02.2021 o 9:00 Jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,

c) najpóźniej w dniu 11.02.2021 o 23:00 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą Instagram’a ogłaszając wyniki na fanpage Fundacja Promocji Nowej Huty.

 

4. NAGRODY

1. Nagrodą główną są 2 sztuki vouchera  gwarantującego udział w szkoleniu fryzjerskim 4 dniowym dla jednej osoby

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim zgodność Zgłoszenia.

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do Organizatora oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody.

4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

5. Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską do Laureata (Laureat ma 14 dni do zgłoszenia się w wiadomości prywatnej po ogłoszeniu wyników) .

 

5. PRAWA AUTORSKIE I INNE

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści, które zgłasza na fanpage Fundacja Promocji Nowej Huty, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres:

Fundacja Promocji Nowej Huty os.Na Wzgórzach 15/21 31-722 Kraków

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

 

6. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego]na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 14dni. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Jesteś zainteresowany szkoleniem poza konkursem ?

Napisz do nas


  KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy


  Budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku to ponad 205 mln złotych z puli podstawowej rozłożonych na 16 województw oraz ponad 51 mln zł z rezerwy KFS. Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

  Altkom Akademia spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego):

  • Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w KRS,
  • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów,
  • posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń.

  Kto może skorzystać?

  O środki z KFS 2021 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE (Baza Usług Rozwojowych PARP).

  Wysokość dofinansowania

  Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

  • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

  Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021

  KFS priorytety tzw. „puli ministra” czyli kwota 205 444 zł:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
  • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

  Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS czyli kwota 51 361 tys. zł

  • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ);
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.
  Jesteś zainteresowany KFS?

  Napisz do nas


   Font Resize