https://www.fundacjanh.org
Fundacja Promocji Nowej Huty - Logo

Zakres działań fundacji


Jednych z działań statutowych Fundacji Promocji Nowej Huty są szkolenia i usługi doradcze dla przedsiębiorców. W ramach oferowanych usług opracowujemy projekt o dofinansowanie oraz informujemy o potencjalnych źródłach dofinansowania. Analizujemy pomysły Klientów, sprawdzając przy tym kwalifikowalność wydatków oraz dostępne źródła finansowania. W razie konieczności pomagamy nawiązać współpracę w zakresie prac (B+R) z uczelniami wyższymi, z którymi na co dzień współpracujemy. Pomagamy również nawiązać współpracę z bankami oraz instytucjami finansowymi zabezpieczającymi finansowanie inwestycji.

Obecnie działamy w następujących obszarach:

  • Szkolenia otwarte i zamknięte
  • Szkolenia miękkie
  • Kursy zawodowe
  • Szkolenia menedżerskie
  • Pozyskiwanie środków UE
  • Usługi doradcze i konsultingowe
  • Zarządzanie projektami

Fundacja Promocji Nowej Huty jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) jest rozwiązaniem zaprojektowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz finansowanym ze środków Funduszu Pracy. Jest on przeznaczony dla pracodawców, wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Celem utworzenia KFS-u jest zapobieganie utraty zatrudnienia osób pracujących, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firmy, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeszkoleni wszyscy pracownicy. Nie ma znaczenia, czy jest to umowa na czas nieokreślony, określony, pełen etat lub tylko na część etatu. Ze wsparcia środkami KFS nie może skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniającą żadnego pracownika lub np. zatrudniająca wykonawców na podstawie umowy o dzieło.

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

Koszty pokrywane w ramach KFS


AUDYT POTRZEB

Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

SZKOLENIA

Szkolenia, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

CERTYFIKACJE

Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

BADANIA WSTĘPNE

Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

WYSOKOŚĆ FINANSOWANIA

80% lub 100% (jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców) kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Fundacja Promocji Nowej Huty - Logo

Trenerzy i Edukatorzy


ANNA WÓJTOWICZ
szkoleniowiec, trener


Anna Wójtowicz - szkolenia w ramach Fundacji Promocji Nowej Huty

Absolwentka Wydziału Politologii, kierunek Samorząd i polityka lokalna. Konsultantka i autorka kilkudziesięciu projektów społecznych jak i inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów jak POIŚ, RPO, POIG/POIR, POKL/POWER, Fundusze Norweskie i EOG w perspektywach finansowych 2004-2006, 2007-2013 oraz obecnej perspektywie 2014-2020.

Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia projektów (m.in. rozliczania, monitoringu i ewaluacji, promocji projektu, trwałości rezultatów projektu) a także zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując w firmach sektora prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych (w tym jako Kierownik Biura ds. Funduszy Unijnych , Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Środków i Współpracy z Biznesem, Kierownik Biura ds. Nauki, Badań i Transferu Technologii).

DOROTA MARCZUK
dr n. społecznych, pedagog, terapeuta, trener


Dorota Marczuk - szkolenia w ramach Fundacji Promocji Nowej Huty

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika — Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach — Wydział Humanistyczny (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) — magister pedagogiki, UMCS w Lublinie — Wydział Pedagogiki i Psychologii — studia podyplomowe.

Długoletni nauczyciel akademicki, pracownik naukowy. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychoprofilaktyki, komunikacji i resocjalizacji. Autorka licznych artykułów w czasopismach naukowych i publikacjach zwartych. Czynna uczestniczka profilaktycznych kampanii społecznych oraz konferencji naukowych i metodycznych. Prowadząca warsztaty i prelekcje dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz szkolenia dla firm.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi indywidualną praktykę z zakresu terapii psychopedagogicznej.

EWELINA ZDEBSKA
dr n. humanistycznych, szkoleniowiec, trener


Ewelina Zdebska - szkolenia w ramach Fundacji Promocji Nowej Huty

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się metodyką pracy socjalnej, problemami i kwestiami społecznymi, metodyką pracy asystenta rodziny. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Społeczności Lokalnej.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Była członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Labor et Educatio” w latach 2013-2015. Obecnie sekretarz czasopisma „Homo et Societas”. Członek Zespołu ds. opracowywania i wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 dla Gminy Iwanowice. Autorka publikacji z zakresu pracy socjalnej, problemów społecznych, starości, rodziny oraz opieki hospicyjnej i paliatywnej. Jest sekretarzem Rady Naukowej Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie oraz od 2014 roku jest członkiem Rady Naukowej All-Ukrainians Association od Palliative and Hospice Care. Czynnie współpracuje z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci oraz Klubem Wersalik.

JAROSŁAW WÓJTOWICZ
radca prawny


Jarosław Wójtowicz - szkolenia w ramach Fundacji Promocji Nowej Huty

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UW. Radca prawny, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, aktualnie kierownik działu prawnego i zamówień publicznych jednej z największych samorządowych instytucji kultury w Polsce.

Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmach sektora prywatnego, ngo’sach i jednostkach sektora finansów publicznych. Zajmował się obsługą prawną (własna działalność oraz in-house), a także zarządzaniem, ewaluacją i rozliczaniem projektów unijnych. Ekspert i trener w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, szeroko pojmowanych kwestii pomocy społecznej, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych.

LESZEK ZAKRZEWSKI
dr n. społecznych, pedagog, informatyk, trener


Leszek Zakrzewski - szkolenia w ramach Fundacji Promocji Nowej Huty

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwent WSRP w Siedlcach – Wydział Matematyczno-Chemiczny (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) – magister chemii. Uniwersytet Śląski w Katowicach — informatyka. IBS PAN w Warszawie – studia doktoranckie informatyki. Długoletni nauczyciel akademicki, pracownik naukowy (PSW Biała Podlaska, SAN Łódź, SWBJ Kraków i SWBJ Warszawa – adiunkt, dziekan wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Warszawie, WSP Warszawa – dyrektor Instytutu Nauk Medycznych i Nauk Społecznych).

Prowadził zajęcia z zakresu pedagogiki, informatyki, pedagogiki specjalnej, psychoprofilaktyki, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Promotor wielu prac licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Prezes Towarzystwa Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Mediów Cyfrowych. Trener w wielu firmach szkoleniowych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną ruchowo i intelektualnie (nauczyciel, trener, terapeuta, dyrektor poradni PP). Organizator i wykonawca wielu szkoleń z zakresu informatyki, pedagogiki, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych.

RADOSŁAW POTOK
adwokat


Radosław Potok - szkolenia w ramach Fundacji Promocji Nowej Huty

Absolwent Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2016 uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta międzynarodowych programów (Wydział Prawa Tel Aviv University), publikuje artykuły naukowe w fachowej prasie prawniczej. Od 2015 roku prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

URSZULA MIGAS
fryzjer, edukator, przedsiębiorca


Urszula Migas - szkolenia w ramach Fundacji Promocji Nowej Huty

Mistrz i czeladnik fryzjerstwa. Od 14 lat związana z branżą fryzjerską. Działa zgodnie z zasadą, że w każdym człowieku należy znaleźć perełkę piękna. Swoją karierę rozpoczęła od 3 letnich praktyk zawodowych, po których osiągnęła tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer. Następnie, ciągle doskonaląc swoją technikę pracy, ukończyła liczne kursy i szkolenia. W 2016r. zdobyła tytuł Mistrza w zawodzie fryzjer. Od tego momentu przekazuje wiedzę i doświadczenie swoim podopiecznym. W 2017r. otworzyła pierwszy salon fryzjerski sygnowany jej nazwiskiem. UM Metamorfoza z roku na rok rozwija się poprzez wprowadzanie kolejnych zabiegów oraz usług, jak również przed podnoszenie kwalifikacji całego zespołu. W salonie stawiamy również bardzo duży nacisk na kulturę obsługi klienta oraz wysoką jakość produktów i wyposażenia salonu. Taki sposób pracy stara się przekazać swoim praktykantom.

Размер шрифта