Search
Close this search box.

BON DLA PODCHALAŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY

O PROJEKCIE

Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy to inicjatywa mająca na celu wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw w subregionie podhalańskim, obejmującym powiaty nowotarski, suski i tatrzański. Projekt ten umożliwia przedsiębiorcom oraz ich pracownikom, w tym osobom prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek, uzyskanie dofinansowania w wysokości do 80% na usługi rozwojowe. W ramach wsparcia oferowane są różnego rodzaju szkolenia, doradztwo oraz egzaminy, których celem jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji biznesowych beneficjentów.

Program ten jest realizowany dzięki środkom publikowanym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i skierowany jest do przedsiębiorstw z siedzibą lub oddziałem na terenie wymienionych powiatów.

DLA KOGO?

Projekt Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy jest przeznaczony dla:

 1. Przedsiębiorców – osób prowadzących własną działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej ich firmy. Dotyczy to zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych.

 2. Pracowników firm – wszyscy zatrudnieni w przedsiębiorstwach z terenu subregionu podhalańskiego mogą skorzystać z oferty projektu, co sprzyja podnoszeniu ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

 3. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – freelancerzy, wolni strzelcy oraz osoby wykonujące profesje liberalne, którzy są zarejestrowani i prowadzą działalność w subregionie podhalańskim.

 4. Firmy z siedzibą, oddziałem, filią, delegaturą lub inną jednostką organizacyjną na terenie subregionu podhalańskiego – projekt obejmuje przedsiębiorstwa zlokalizowane w powiatach nowotarskim, suskim i tatrzańskim, niezależnie od branży, w której działają.

POZIOM DOFINANSOWANIA

Projekt Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy oferuje podstawowe dofinansowanie na poziomie 50% kosztów usług rozwojowych, takich jak szkolenia, doradztwo, czy egzaminy, z pozostałymi 50% pokrywanymi ze środków własnych przedsiębiorstwa, co stanowi tzw. wkład własny. Jest to ogólna zasada dotycząca korzystania z wsparcia w ramach tego projektu, skierowana do wszystkich kwalifikujących się przedsiębiorstw i ich pracowników z subregionu podhalańskiego.

Jednakże, projekt przewiduje zwiększenie poziomu dofinansowania do 80% kosztów kwalifikujących się usług dla określonych grup docelowych i rodzajów działalności. W tych przypadkach, wkład własny przedsiębiorstwa jest redukowany do 20%. Zwiększone wsparcie dotyczy następujących kategorii:

 1. Pracownicy powyżej 50 roku życia – mający na celu wsparcie starszych pracowników w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności.

 2. Pracownicy o niskich kwalifikacjach – pomoc w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych i rynkowej wartości.

 3. Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu lub z branż/sektorów wysokiego wzrostu – z uwagi na ich potencjał rozwojowy i wpływ na gospodarkę regionu; szczegóły dotyczące kwalifikacji przedsiębiorstw w tej kategorii są dostępne po konsultacji z Biurem Projektu.

 4. Przedsiębiorstwa działające na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze – z myślą o wsparciu ośrodków miejskich takich jak Nowy Targ i Zakopane w ich rozwoju gospodarczym.

 5. Przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER – kontynuacja wsparcia w realizacji wyznaczonych ścieżek rozwoju.

 6. Usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji – wsparcie edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników.

SPOSÓB DOFINANSOWANIA

Projekt Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy wprowadza innowacyjny system dofinansowania usług rozwojowych za pomocą specjalnych bonów, które funkcjonują jako środek płatności. Każdy przedsiębiorca uczestniczący w projekcie otrzymuje pulę bonów, której wielkość zależy od liczby zatrudnionych pracowników. Bony te można wykorzystać do opłacenia różnorodnych usług rozwojowych, takich jak szkolenia, doradztwo, czy egzaminy, zgodnie z ustalonymi limitami i stawkami.

Wartość Bonu:

 • 1 Bon równa się 60 PLN i jest podstawową jednostką rozliczeniową w ramach projektu.

Limity Bonów dla Różnych Usług:

 • Usługi szkoleniowe: Dofinansowanie szkoleń realizowane jest przy stawce 1 bon za godzinę szkolenia, co odpowiada 60 PLN/godz.
 • Usługi doradcze: Do usług takich jak coaching, mentoring, doradztwo, czy facylitacja przypisano stawkę 2 bony za godzinę, co przekłada się na 120 PLN/godz.
 • Usługi jednorazowe (egzaminy): Dofinansowanie tego typu usług kalkulowane jest na podstawie algorytmu, który dzieli całkowitą cenę usługi przez 60 PLN, umożliwiając wyliczenie liczby bonów potrzebnych do jej pokrycia.
Verified by MonsterInsights