Search
Close this search box.

MAŁOPOLSKI POCIĄG DO KARIERY

O PROJEKCIE

Projekt „Małopolski Pociąg do Kariery  to inicjatywa finansowa wspierana przez środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach strategicznego programu skierowanego na rozwój rynku pracy, edukacji oraz integracji społecznej w regionie Małopolskim na lata 2021-2027. Jest on realizowany pod egidą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, działającego w imieniu regionalnych władz. Projekt ten został zaplanowany na okres od początku 2024 roku do końca 2026 i ma na celu oferowanie dorosłym mieszkańcom Małopolski możliwości podniesienia ich umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu, uczestnicy mają dostęp do różnorodnych form wsparcia takich jak doradztwo zawodowe, bonów na szkolenia, kursy podyplomowe, usługi mające na celu potwierdzenie zdobytych kwalifikacji zawodowych oraz inne formy pomocy rozwojowej, w tym coaching czy mentoring. Dla realizacji tych działań przewidziano budżet przekraczający 57 milionów złotych, mający na celu finansowanie tych usług dla uczestników

DLA KOGO?

Projekt Małopolski Pociąg do Kariery –  otwiera swoje drzwi dla kandydatów, którzy spełniają trzy główne kryteria. Po pierwsze, muszą być oni dorosłymi osobami w wieku od 18 do 89 lat. Po drugie, ich związki z regionem Małopolskim powinny być jasne – mogą to być osoby zamieszkujące lub pracujące na tym obszarze. Po trzecie, kryterium uczestnictwa obejmuje osoby aktualnie zatrudnione. Za pracujących uważa się tych, którzy mają umowę o pracę zgodną z polskim Kodeksem Pracy, umowę zlecenie, umowę o dzieło, są powołani do Terytorialnej Służby Wojskowej, aktywnie działają w Ochotniczej Straży Pożarnej lub są rolnikami ubezpieczonymi w Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Osoby z niepełnosprawnościami również mogą dołączyć do projektu, nawet jeśli nie są aktualnie zatrudnione. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy, w tym również osoby z niepełnosprawnościami prowadzące działalność gospodarczą, nie kwalifikują się do udziału w tym projekcie.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Projekt „Małopolski Pociąg do Kariery” to inicjatywa skierowana do osób fizycznych, mająca na celu wsparcie ich rozwoju zawodowego i edukacyjnego. Całkowita wartość dotacji przewidziana na realizację tego projektu wynosi 5025 zł. Uczestnicy projektu są zobowiązani do pokrycia 10% wartości dotacji z własnych środków, co oznacza, że ich wkład własny wyniesie 502,50 zł. Jest to forma zachęty do aktywnego uczestnictwa i zwiększenia zaangażowania w proces kształcenia oraz rozwój osobisty i zawodowy. Warto podkreślić, że przedsiębiorcy nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach „Małopolskiego Pociągu do Kariery”, ponieważ projekt ten skierowany jest przede wszystkim do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Inicjatywa ta jest znakomitą okazją dla mieszkańców Małopolski do podnoszenia kwalifikacji, zdobywania nowych umiejętności oraz planowania ścieżki kariery z myślą o przyszłym sukcesie na rynku pracy.

Verified by MonsterInsights