Search
Close this search box.

SĄDECKIE BONY SZKOLENIOWE

O PROJEKCIE

Projekt „Sądeckie Bony Szkoleniowe” to inicjatywa rozwojowa skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zlokalizowanych w subregionie Sądeckim, który obejmuje miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, limanowski i gorlicki. Jest to szansa dla przedsiębiorców na zwiększenie konkurencyjności i rozwój zawodowy ich pracowników poprzez wsparcie w dostępie do usług rozwojowych.

Dofinansowanie w ramach tego projektu może być przeznaczone na pokrycie kosztów udziału w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, w tym:

  • Szkolenia – programy edukacyjne mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, zwiększenie ich kompetencji oraz umiejętności niezbędnych w codziennej pracy.
  • Doradztwo – sesje z ekspertami i specjalistami w różnych dziedzinach, które mają na celu wsparcie przedsiębiorstw w rozwiązywaniu bieżących problemów, planowaniu rozwoju czy wdrażaniu nowych rozwiązań.
  • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje – opłaty za egzaminy certyfikacyjne, które są potwierdzeniem zdobytych umiejętności i wiedzy.
 

Udział w „Sądeckich Bonach Szkoleniowych” jest okazją do inwestycji w kapitał ludzki, który stanowi kluczowy element sukcesu każdej firmy. To również szansa na dostęp do nowych, często specjalistycznych umiejętności i wiedzy, które mogą być wykorzystane do rozwoju nowych produktów, usług czy procesów w przedsiębiorstwie. Projekt ten jest wyrazem wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości, z myślą o przyszłości i zrównoważonym rozwoju regionu.

DLA KOGO?

Projekt „Sądeckie Bony Szkoleniowe” został zaprojektowany z myślą o wsparciu rozwoju zawodowego pracowników oraz wzmacnianiu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw z subregionu Sądeckiego. Udział w tym programie jest dedykowany szerokiej grupie podmiotów gospodarczych, które mają swoją siedzibę, filię, delegaturę lub inną jednostkę organizacyjną na terenie miasta Nowy Sącz lub powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego oraz gorlickiego. Kwalifikować się mogą przedsiębiorstwa należące do jednej z następujących kategorii:

  1. Samozatrudnieni – jednoosobowa działalność gospodarcza, gdzie właściciel firmy jest jednocześnie jej jedynym pracownikiem. To kategoria przedsiębiorców, którzy sami zarządzają swoim biznesem i realizują wszystkie związane z nim zadania.

  2. Mikroprzedsiębiorstwa – firmy zatrudniające mniej niż 10 osób i osiągające roczny obrót nie przekraczający 2 milionów euro. Ta grupa przedsiębiorstw odgrywa kluczową rolę w lokalnej gospodarce, często stanowiąc jej podstawę.

  3. Małe przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 osób, których roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro. Są to firmy, które mają już większe możliwości rozwojowe i mogą wywierać znaczący wpływ na lokalny rynek.

  4. Średnie przedsiębiorstwa – firmy zatrudniające mniej niż 250 osób, z rocznym obrotem nie przekraczającym 50 milionów euro. Przedsiębiorstwa te odgrywają ważną rolę w ekonomii regionu, często będąc liderami innowacji i rozwoju.

  5. Pracownicy wyżej wymienionych firm – projekt skierowany jest także bezpośrednio do osób zatrudnionych w powyższych kategoriach przedsiębiorstw, co stanowi szansę na ich osobisty rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Projekt „Sądeckie Bony Szkoleniowe” oferuje dofinansowanie do 80% kosztów usług rozwojowych, takich jak szkolenia, doradztwo i egzaminy, wybieranych z Bazy Usług Rozwojowych.

Verified by MonsterInsights