SZKOLENIA KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2023

KURSY / USŁUGI DORADCZE / DOTACJE Z UE

KFS KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2023

Dlaczego warto korzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2023?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy otwiera przed pracodawcami nowe możliwości kształtowania rynku pracy, dając możliwość dofinansowania działań takich jak:

 • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Kto ma największe szanse na wsparcie z KFS?

Minister właściwy ds. pracy określa jakie zawody będzie wspierać finansowo i priorytetowo w danym roku. Uzupełnieniem jego puli są środki rezerwy, którymi zarządza Rada Rynku Pracy.

Dofinansowanie skierowane jest w pierwszej kolejności do osób spełniających priorytety wskazane na dany rok przez Ministra (limit podstawowy) i Radę Rynku Pracy (rezerwa).

Dofinansowanie szkoleń z KFS 2023

Krajowy Fundusz Szkoleniowy znajduje się wśród wielu źródeł, z których można uzyskać wsparcie na rozwój. KFS jest programem adresowanym do pracodawców, którzy chcą być o krok przed konkurencją i będą inwestować w rozwój własnych kompetencji i kompetencji swoich pracowników. Powstał właśnie po to, aby ułatwić im to zadanie.

Inwestycja w rozwój osób pracujących przekłada się na wyższą jakość pracy, którą wykonują, większą świadomość swoich możliwości zawodowych i pewność działania.

Na jakie kursy pomagamy pozyskać dofinansowanie?

Zapytaj o wybrany!

 • Kursy menadżerskie
 • kursy językowe
 • kursy cyberbezpieczeństwa
 • kursy MS Office ( Excel, Word, Power Point, etc.)
 • kursy księgowe
 • kursy podatkowe
 • kursy kadrowo-płacowe
 • kursy rachunkowości
 • szkolenia zamknięte dla firm/grup od 4 osób z indywidualną tematyką
 
 

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 219 752 tys. zł

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających
cudzoziemców.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
procesów, technologii i narzędzi pracy.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
województwie zawodach deficytowych.

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 54 938 tys. zł

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Kilknij i zobacz jak możemy Ci pomóc z dofinansowaniem!

Szkolenia/Kursy KFS 2023

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie z KFS?

O środki KFS może ubiegać się pracodawca. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 poz. 1482 ze zm.) jest to to jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Pracodawcą nie jest osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Kto może korzystać z dofinansowania z KFS?

Z dofinansowania z KFS może korzystać pracodawca i pracownik. Za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach są pracownikami, jeśli są zatrudnione w ramach umowy o pracę.

Powołanie w skład zarządu spółki nie jest powołaniem z art. 68 § 1 Kodeksu pracy i nie nadaje statusu pracownika. Nie jest pracownikiem prezes zarządu będący jedynym lub większościowym udziałowcem spółki.

Nie jest pracownikiem osoba współpracująca (małżonek, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice oraz macocha i ojczym pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujący przy prowadzeniu działalności).

Dofinansowanie kursów z KFS 2023

Z Fundacją Promocji Nowej Huty droga po dofinansowanie szkoleń jest prosta.

Będąc mikroprzedsiębiorcą możesz uzyskać dofinansowanie 100% kosztów poniesionych na kształcenie ustawiczne. Mali, średni i pozostali przedsiębiorcy mogą uzyskać 80% środków z KFS, wnosząc jedynie 20% wkładu własnego.

Droga pozyskiwania środków jest prosta – zwłaszcza, że chętnie pomożemy Ci ją przebyć.

Chcesz spróbować? Wystarczy, że zgłosisz się do nas, wybierzesz interesujące Cię szkolenie i złożysz w Twoim Powiatowym Urzędzie Pracy dokumenty, które przygotujemy wraz z Tobą.

Możesz starać się o środki KFS, jeśli jesteś pracodawcą, tzn. jeśli bez względu na Twój status, zatrudniasz na umowie o pracę co najmniej jedną osobę. Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami – będziesz o krok od sukcesu.

Uzyskując pozytywną decyzję PUP dotyczącą Twojego wniosku łatwo skorzystasz z naszych szkoleń. Jeśli Urząd odmówi przyznania Ci środków – nadal możesz korzystać z naszej oferty i podnosić swoje kompetencje.

PUP przekazuje środki na opłacenie faktury, którą wystawiamy. Fakturę opłacasz po otrzymaniu środków z PUP (w zależności od regulaminu PUP – przed, w trakcie lub po zakończeniu kształcenia).

Już dziś dowiedz się, jak uzyskać wsparcie finansowe na ten cel.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY KFS?

NAPISZ DO NAS

Zadzwoń do nas, będzie szybciej

Działania Krok po Kroku – w czym możemy pomóc…

Lp Działania Firma klient Akademia Fundacja Powiatowy Urząd Pracy
1 Chęć skorzystania z KFS
2 Zbadanie potrzeb szkoleniowych
3 Wybór szkoleń doradztwo
4 Uzupełnienie wniosku doradztwo
5 Złożenie wniosku
6 Pozytywna decyzja
7 Podpisanie umowy z Urzędem
8 Podpisanie umowy z Akademią / Fundacją
9 Przelanie środków na konto firmy
10 Realizacja szkolenia
11 Wystawienie faktury
12 Opłacenie faktury
13 Rozliczenie z urzędem (na podstawie opłaconej faktury i przygotowanych przez nas dokumentów)

Szkolenia Fryzjerskie - Akademia Metamorfoz 2023 wersja podstawowa

DOFINANSOWANE W 100%

Szkolenia Fryzjerskie - Akademia Metamorfoz 2023 wersja rozszerzona

DOFINANSOWANE W 100%

Szkolenia Kosmetyczne- Akademia Metamorfoz 2023

DOFINANSOWANE W 100%

‼UWAGA KRAKÓW – NOWA HUTA - Szukamy modeli na BEZPŁATNE STRZYŻENIA męskie i USŁUGI BARBERSKIE ✂️ 🧔🏻‍♂️‼ 💈💈

STRZYŻENIE WYKONAJĄ uczestnicy szkolenia - FRYZJERZY, chcący doskonalić swoje umiejętności. Wszystko będzie pod bacznym okiem trenera ✂️ z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie barberingu!😊💈

📍 Dostępne terminy:
☑25.09 (poniedziałek): 9:00; 11:00; 13:15; 15:00

Wymagania:
⏳ dyspozycyjność czasowa,
📸 zgoda na publikacje zdjęć,
🔞 tylko osoby pełnoletnie.

Zdjęcia swoich obecnych fryzur proszę wysyłać w wiadomości prywatnej - zastrzegamy sobie prawo do wyboru kandydatów 😊💈

Zapraszamy do kontaktu w wiadomości prywatnej!

#FadeMasters #BeardStyling #BarberSkills #barberingislife #barberproduct #barberword #barbercareer #nowafryzura #barberworkshop #BarberCareer #BarberWorld #BarberProducts #MęskieStrzyżenie #BarberWorkshop #CutAndStyle #Fade #Barbering #SkinFade #NowaHuta #FundacjaPromocjiNowejHuty #Barber #barber #barbershop #barbering #model #modele #modelsearch #bezpłatnestrzyżenia #darmowestrzyżenie #darmowausługa
...

4 0

‼️ Zapisz się na szkolenie z MARKETINGU ONLINE I PROMOCJI MARKI W SIECI 🔔- z dofinansowaniem dla uczestników projektów: Kierunek Kariera Zawodowa, MBony, NetBon, Sądeckie Bony Szkoleniowe lub pełnopłatnie 😊‼️ OSTATNIA SZANSA ‼

Chciałbyś nauczyć się
👉 narzędzi marketingowych
👉 segmentacji rynku
👉 strategii marketingowych i wiele innych zagadnień?
Jeśli 𝗧𝗔𝗞 - to szkolenie będzie idealne dla Ciebie!🤓💻

MARKETING ONLINE I PROMOCJA MARKI W SIECI:
☑ Narzędzia marketingu i promocji w sieci
☑ Segmentacja rynku przy planowaniu działań marketingowych online
☑ Definiowanie celów marketingowych w metodzie SMART.
☑ Analiza działań marketingowych online.
☑ Analiza otoczenia.
☑ Podstawy i narzędzia promocji marki na Facebook.
☑ Podstawy i narzędzia promocji marki na Instagramie.
☑ Strategie marketingu online.
☑ Analiza działań marketingowych online.
☑ Nowe trendy, techniki tworzenia i optymalizowanie kampanii reklamowych przedsiębiorstw (Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram).
☑ I WIELE INNYCH ‼

Marketing online i promocja marki w sieci. - najbliższy termin:
👉23-24.09.2023r. (sobota-niedziela):
👇👇👇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1913113

‼️Jesteś zainteresowany? Z chęcią pomożemy w uzyskaniu dofinansowania lub bonów - również na inne szkolenia😊‼️

📩Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skontaktuj się z nami:
📲tel. 575 661 551 lub 534 661 551
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

Kto chciałby nauczyć się czegoś nowego? 🤔🤗

#marketing #marketingonline #marketingdigital #marketingstrategy #marketingstrategies #Facebook #facebook #facebookads #instagram #instagramreels #instagramads #fundacjaNH #krakow #dofinansowanie #szkolenia #kursy #SądeckieBonySzkoleniowe #bony #NetBon #BazaUslugRozwojowych #wupkrakow #MBony #szkoleniakrakow #Szkolimyorg #kierunekkarierazawodowa #KierunekKariera #ŁapSkilla #Szkolenie #SzkolenieKrakow #MarketingOnline
...

3 0

‼KRAKÓW – NOWA HUTA - Szukamy modeli na BEZPŁATNE STRZYŻENIA męskie i USŁUGI BARBERSKIE ✂️ 🧔🏻‍♂️‼ 💈💈OSTATNIE MIEJSCA‼

STRZYŻENIE WYKONAJĄ uczestnicy szkolenia pod okiem trenera ✂️ z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie barberingu!😊💈

📍Dostępne terminy:
☑20.09 (środa): 9:00; 11:30; 13:30; 15:00
☑21.09 (czwartek): 9:00; 11:30; 13:30; 15:00
☑22.09 (piątek): 9:00; 11:30; 13:30; 15:00

Wymagania:
⏳dyspozycyjność czasowa (MINIMUM 2 GODZINY),
📸zgoda na publikacje zdjęć,
🔞tylko osoby pełnoletnie.

Zdjęcia swoich obecnych fryzur proszę wysyłać w wiadomości prywatnej - zastrzegamy sobie prawo do wyboru kandydatów😊💈

Zapraszamy do kontaktu w wiadomości prywatnej!

#barberingislife #bezpłatnestrzyżenia #nowafryzura #modeldostrzyżenia #krakow #fundacjaNH #barbercareer #barberword #barberproduct #passionforbarber #strzyżenienamodelach #męskiestrzyzenie #barberworkshop #FadeMasters #SkinFadeExperts #BeardStyling #BarberTechniques #StylizacjaMęska #BarberSkills #ProBarberTraining #Fade #SzkolenieBarber #Barbering #skınfade #strzyżeniemęskie #barbertraining #zostańmodelem #barberingexperience #barberworkshop #strzyżeniezadarmo #barberingskills
...

4 0

🔥📣 OSTATNIE WOLNE MIEJSCE! 🔥📣

Chcesz stać się mistrzem w świecie barberingu? 💈💇‍♂✂️ Zgłoś się na nasze kompleksowe warsztaty fryzjerskie! 💈🧔

📌 SZKOLENIE: "Podstawy techniki pracy barbera z elementami technik FADE, SKIN FADE oraz pracy z brodą."

📅 TERMIN: 20-22.09.2023r.

📍 Możliwość wzięcia udziału z projektów: Kierunek Kariera Zawodowa, MBony, NetBon, Sądeckie Bony Szkoleniowe.

Co oferujemy? 🤔
📚 Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy barbera.
🧔 Analiza kształtów wąsów, brody i dopasowywanie do kształtu twarzy.
🔍 Znajomość i dobór kosmetyków barberskich.
🎩 Pokaz stylizacji przez profesjonalnego barbera.
✂️ Praktyczne ćwiczenia strzyżenia na modelach.
🤵‍♂️ Etyka i profesjonalizm w zawodzie barbera.

To szkolenie to prawdziwy skarb dla każdego, kto chce wkroczyć na wyższy poziom w świecie fryzjerstwa męskiego!💈🧔

UWAGA! 🚨 Pozostało już TYLKO JEDNO miejsce! 🚨 Czy jesteś gotów zająć je dla siebie? 🏆🥇

Link do zapisu BUR:
⬇⬇⬇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1915993

Zgłoś się szybko i zarezerwuj swoje miejsce teraz! 💪🏼💌

📩Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skontaktuj się z nami:
📲tel. 535 616 325 lub 534 661 551
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

#BarberWorkshop #BarberSkills #FadeMasters #SkinFadeExperts #BeardStyling #MęskieStrzyżenie #SzkolenieBarberskie #MastersOfFade #BarberTechniques #WąsyBroda #ProBarberTraining #BarberCareer #StylizacjaMęska #BarberWorld #CutAndStyle #BarberingArt #PassionForBarbering #StrzyżenieNaModelach #BarberEthics #BarberProducts #BrzytwaSkills #BarberNetwork #BarberLife #MęskaGrooming #BarberingTrends #BazaUsługSzkoleniowych
...

6 0

To jest Joe Girard, został on uznany za najlepszego sprzedawcę na świecie przez Księgę Rekordów Guinnessa. Joe doskonale rozumiał ludzką naturę i potrafił ją wykorzystać na swoją korzyść. Girard sprzedał 13 001 samochodów u dealera Chevroleta w latach 1963-1978

Najciekawsze jest to, że jego metoda była tak prosta, że wielu o niej zapomina. Tajemnicą Joe było po prostu empatia. Zawsze uśmiechał się do swoich klientów, chwalił ich, znajdował wspólne tematy i dawał im mnóstwo uwagi – wysyłał nawet kartki urodzinowe.

Empatia i poczucie ważności klienta to najskuteczniejsze narzędzia perswazji. Zachęcam Cię, abyś wykorzystał je w praktyce. Zobaczysz, że Twój klient poczuje się bardziej doceniony i chętniej kupi Twój produkt.
...

10 0

🎉🚀Rozpocznij swoją działalność z aż 38 tysięcy zł wsparcia od Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie! 🚀🎉

Planujesz otworzyć własną firmę? My zajmiemy się napisaniem wniosku dla Ciebie! 📝

Nasze doświadczenie pozwala nam na szybką weryfikację Twojej szansy na otrzymanie dotacji. To jest pierwszy, a co najlepsze - całkowicie BEZPŁATNY etap naszej pomocy. 💼💡

Zajmujemy się tworzeniem Twojego wniosku w sposób kompleksowy, opierając się na informacjach, które nam przekażesz o swoim planowanym biznesie.

🔥 NIC NIE RYZYKUJESZ! Pobieramy opłatę tylko w przypadku, gdy Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Grodzki Urząd Pracy. 🔥

🔝 Pierwszeństwo mają osoby z doświadczeniem w wybranej branży.

💥 Przystąp do nas już teraz i zrealizuj swoje marzenia o własnym biznesie! 💥
_____________________
📩Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skontaktuj się z nami:
📲tel. 510 313 661
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

#pomoc #biznes #dotacja #GUPKraków #rozpocznijbiznes #wnioseknadotacje #startups #Krakow
...

7 0

Chcesz nabrać pewności w tworzeniu efektownych grafik, postów na social media, prezentacji, a może infografik?🤩Mamy dla Ciebie doskonałą propozycję!🙌

Zapraszamy na szkolenie "Podstawy obsługi programu Canva"! 🖌️🎨

Podczas naszych warsztatów nauczysz się, jak korzystać z narzędzi dostępnych w Canvie, tworzyć profesjonalne projekty graficzne, a nawet przygotować je do druku czy💻🌐 publikacji online! Bez względu na to, czy pracujesz w marketingu, komunikacji, czy po prostu chcesz rozwijać swoje umiejętności graficzne, to szkolenie jest dla Ciebie!😊

Dostępne szkolenia SIERPIEŃ 2023:
▪14-15.08
👇👇👇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1910862

▪22-23.08
👇👇👇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1910870

Możesz wziąć w nich udział z dofinansowaniem z projektów: Kierunek Kariera, MBony, Sądeckie Bony Szkoleniowe, czy NetBon!

Do zobaczenia na szkoleniu! 💼🚀

‼️Jesteś zainteresowany? Z chęcią pomożemy w uzyskaniu dofinansowania lub bonów - również na inne szkolenia😊‼️

📩Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skontaktuj się z nami:
📲tel. 535 616 325 lub 534 661 551
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

#SzkolenieCanva #Dofinansowanie #KierunekKariera #MBony #SądeckieBonySzkoleniowe #NetBon #Grafika #Design #Marketing #Komunikacja #Infografika #Prezentacje #SocialMedia #Plakaty #CanvaKurs #UczenieOnline #RozwójOsobisty #Kariera #NaukaGrafiki #DigitalArt #Twórczość #Edukacja #SzkolenieOnline #TworzenieGrafiki #MarketingDigital #Projektowanie #CanvaDlaPoczątkujących
...

2 2

‼️Zapisz się na szkolenie z 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔🔔- z dofinansowaniem dla uczestników projektów: Kierunek Kariera Zawodowa, MBony, NetBon, Sądeckie Bony Szkoleniowe lub pełnopłatnie😊‼️

Chciałbyś nauczyć się wykorzystania nowoczesnych aplikacji i portali społecznościowych, jako narzędzia marketingowego? Jeśli 𝗧𝗔𝗞 - to szkolenie będzie idealne dla Ciebie!🤓💻

SOCIAL MEDIA:
☑omówienie cech i funkcji Facebooka i Instagrama w kontekście biznesowym,
☑tworzenie profili firmowych na obu platformach,
☑przedstawienie różnych strategii marketingowych na Facebooku i Instagramie,
☑kreowanie atrakcyjnej treści na obu platformach,
☑tworzenie kampanii reklamowych z wykorzystaniem narzędzi reklamowych na Facebooku i Instagramie,
☑analiza wyników działań na obu platformach przy użyciu narzędzi analitycznych,
☑...i wiele innych!

Zaawansowane techniki wykorzystania Facebooka i Instagrama w biznesie - dostępne terminy:
▪26-27.07 (środa-czwartek):
👇👇👇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1888895

▪02-03.08 (środa-czwartek):
👇👇👇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1888584

▪22-23.08 (wtorek-środa):
👇👇👇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1888724

‼️Jesteś zainteresowany? Z chęcią pomożemy w uzyskaniu dofinansowania lub bonów - również na inne szkolenia😊‼️

📩Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skontaktuj się z nami:
📲tel. 535 616 325 lub 534 661 551
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

Kto chciałby nauczyć się czegoś nowego?💻🤓

#FundacjaNH #Szkolimyorg #bony #dofinansowanie #mbony #netbon #sadeckiebonyszkoleniowe #kursy #szkolenia #BazaUslugRozwojowych #kierunekkariera #szkoleniesocoalmedia #SocialMedia #marketingwinternecie #mediaspolecznosciowe #szkoleniakrakow #szkoleniesocialmedia #marketingkrakow #kierunekkarierazawodwa #marketing #socialmediakrakow #reklamawinternecie #mediaspolecznosciowe #metaads #ads #kampaniareklamowa #kampaniamarketingowa #szkolenia2023 #krakowszkolenia #szkoleniawkrakowie
...

4 0

📣 Zapraszamy na praktyczne szkolenie z wykorzystania narzędzia graficznego Canva w celach marketingowych!🎨📈

Czy chciałbyś opanować tajniki tworzenia wizualnie atrakcyjnych i skutecznych materiałów marketingowych? Jeśli tak - to szkolenie jest idealne dla Ciebie!🤩

Co oferujemy❓
✅ Praktyczne wskazówki dotyczące projektowania grafiki na platformie Canva.
✅ Techniki tworzenia banerów reklamowych, postów na media społecznościowe i innych materiałów promocyjnych.
✅ Dostęp do szablonów i zasobów graficznych.
✅ Porady dotyczące kolorystyki, typografii i kompozycji.
✅ Case studies i przykłady z praktyki.

📅 Data: 05-06.06.2023r.,
📍 Miejsce: Kraków, Nowa Huta,
💰 Cena: 1200zł netto.

Weź udział w szkoleniu i zwiększ swoją kreatywność oraz skuteczność marketingową! 🎉✨
_______________________________
📩Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - skontaktuj się z nami:
📲tel. 575 661 551
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh

#Canva #Marketing #Szkolenie #Grafika #Kreatywność #Biznes #CanvaSzkolenie #Grafika #MarketingCyfrowy #MateriałyWizualne #UmiejętnościKreatywne #WarsztatyBiznesowe #NarzędziaMarketingowe #GrafikaNaMediaSpołecznościowe #MarketingWizualny #UmiejętnościProjektowe #TożsamośćMarki #StrategiaMarketingowa #KomunikacjaWizualna #MarketingOnline #TworzenieTreści #WizualnePrzykuwanieUwagi #ProfesjonalnyDesign #MateriałyMarketingowe #RozwiązaniaKreatywne #WizualnaMarka #PromocjaMarki #KreatywnyDesign #KreatywnośćCyfrowa #SukcesMarketingowy #WzrostBiznesu
...

6 0

📣PRZYJMIEMY na bezpłatne praktyki studenckie z możliwością późniejszego zatrudnienia🤓🤝.

📊 TWOJE ZADANIA:
🔸Projektowanie i tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi.
🔸Współpraca przy realizacji projektów informatycznych.
🔸Wsparcie działań administracyjnych i biurowych, takich jak obsługa korespondencji, zarządzanie dokumentacją czy organizacja spotkań.
🔸 Opracowywanie koncepcji projektów.
🔸 Tworzenie wniosków o dofinansowanie.
🔸 Przygotowywanie niezbędnych dokumentów, raportów, sprawozdań.
🔸 Współpraca z pozostałymi działami w zakresie przygotowywanych projektów.

💻 MAMY DLA CIEBIE:
🔸 Pracę w merytorycznym zespole z możliwością stałego poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń ze specjalistami z różnych dziedzin.
🔸 Możliwość późniejszego zatrudnienia u jednego z naszych 500 partnerów.
🔸 Miłą i motywującą atmosferę pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie.

👉 Zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane osoby lub przedstawicieli uczelni: biuro@fundacjanh.org

A jeśli jesteś z Krakowa, to zapraszamy na pyszną kawę do naszej siedziby:
☕️os. Centrum D7 lok 8, 31-933 Kraków (obok MPK).
📞 Tel. +48 575 661 551 lub 534 661 551

#praktyki #student #praktykinformatyka #praktykistronwww #karieraIT #informatyka #tworzeniestron #webdevelopment #pracabiurowa #pracadministracyjne #doświadczenie #rozwój #informatykastudenta #kreatywność #webdesign #praktyki #praktykistronwww #karieraIT #informatyka #tworzeniestron #pracabiurowa #doświadczenie #rozwój #informatykastudenta #kreatywność #webdesign #praktykiwfirmieIT #webdesigner #praktyki2023 #rozwijajumiejętności
...

7 0

@afakturypl to niezwykle wygodne i funkcjonalne narzędzie, które działa na wszystkich urządzeniach - od komputerów stacjonarnych po smartfony.💻📱. Dzięki temu możemy mieć dostęp do naszych danych księgowych nawet będąc w podróży lub na zasłużonym wypoczynku🌴🌊.

Co jest ważne❓@afakturypl dba o nasze bezpieczeństwo. Posiada najwyższej jakości zabezpieczenia, które chronią nasze dane firmowe i wszystkie wystawione dokumenty 💪🔒.

⬇⬇⬇
https://afaktury.pl/

Współpraca z afaktury.pl to dla nas gwarancja profesjonalizmu, niezawodności i wsparcia. Szczerze polecamy ich usługi wszystkim przedsiębiorcom, którzy szukają kompleksowego rozwiązania do obsługi swoich faktur!🤝💼

#AfakturyPl #ProgramOnline #WystawianieFaktur #Partnerstwo #Współpraca #Profesjonalizm #Wygoda #Bezpieczeństwo #Efaktury #FakturyElektroniczne #Wsparcie #DaneBiznesowe #KompleksoweRozwiązania #Usługi #Przedsiębiorcy #Rekomendacja #NarzędzieKsięgowe #TerazWŁatwySposób #Certyfikat #Elastyczność #WygodnaObsługa #ProgramKsięgowy #FakturyOnline #BezpłatneDemo #EfektywnaFakturacja #BezStresu #WygodnyDostęp
...

5 0

‼️Zapraszamy na szkolenia 𝗠𝗦 𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹💻👩🏼‍💻osoby, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności😊‼️

Korzyści z posługiwania się MS Excel❓
✅usprawnienie pracy,
✅oszczędność czasu,
✅sprawniejsze zarządzanie i raportowanie,
✅przejrzystość prezentacji danych oraz kontrola wydatków,
✅analiza budżetów.

Najbliższe terminy:
▪sobota-niedziela (10-11.06) - poziom podstawowy rozszerzony:
👇👇👇
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1815972
▪poniedziałek-wtorek (19-20.06) poziom podstawowy:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1738386

Szkolenia dostępne z dofinansowaniem w projektach:
Kierunek Kariera, Łap Skilla!, MBony, Sądeckie Bony Szkoleniowe, NetBon.

Każde szkolenie jest przygotowywane indywidualnie, według potrzeb naszych klientów - poziom: podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany! Istnieje również możliwość rozszerzenia szkolenia do całego pakietu Office.

Przykładowy ramowy plan usługi:
DZIEŃ I
☑sporządzanie wykresów danych - średniozaawansowanych,
☑praca na kilku arkuszach jednocześnie,
☑tworzenie tabel przestawnych,
☑tworzenie wykresów przestawnych.
DZIEŃ II
☑sortowanie po komórkach (po dniach, kolorach, miesiącach),
☑filtrowanie danych,
☑wykonywanie obliczeń przy użyciu funkcji ( matematycznych, logicznych, statystycznych, data i godzina),
☑zarządzanie danymi.

‼️Jesteś zainteresowany? Z chęcią pomożemy w uzyskaniu dofinansowania lub bonów - również na inne szkolenia😊‼️

Kto chciałby nauczyć się Excel`a?🎓🤓

#FundacjaNH #Szkolimyorg #bony #dofinansowanie #kierunekkarierazawodowa #wupkrakow #kursy #szkolenia #BazaUslugRozwojowych #kierunekkariera #szkolenieexcel #KFS #szkoleniakrakow #krakowexcel #pakietoffice #msexcel
...

2 0

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą” i odwiedzili w tym dniu nasze stoisko🤗. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdą rozmowę, wymienione pomysły oraz Wasze zaangażowanie!❤️

Dziękujemy Grodzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie oraz Wydziałowi Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta w Krakowie za zapewnienie nam możliwości spotkania się z tak wyjątkowymi ludźmi, którzy nie boją się podejmować nowych wyzwań i dążą do realizacji swoich zawodowych marzeń👨‍💼. To wydarzenie potwierdziło, że wspólnie możemy tworzyć silną społeczność, która jest zdolna do nieustannego rozwoju i innowacji🤩.

Czekamy z niecierpliwością na kolejne edycje tego wyjątkowego wydarzenia!🥰

#MajówkaZPracą #TargiPracy #Przedsiębiorczość #Kraków #Kariera #Praca #NoweMożliwości #GrodzkiUrządPracy #Innowacje #RozwójZawodowy #WymianaPomysłów #WydarzeniaKraków #ZmianaZawodu #BudowanieKariery #PracodawcyKraków #DoradztwoZawodowe #Inspiracja #Społeczność #Przekwalifikowanie #WłasnyBiznes #Fundusze #Projekty #TauronArenaKraków #BezpłatneTargi #PracaWKrakowie #BiznesOdpowiedzialnySpołecznie #WydziałPrzedsiębiorczości #Dziękujemy #Networking #SpotkanieProfesjonalistów
...

12 0

Z okazji Świąt Wielkanocnych🐣
chcielibyśmy naszym Klientom i Partnerom
złożyć szczere życzenia pokoju, wiary i miłości❤.
By nadchodzący czas był przepełniony
czasem z rodziną, który doda sił
i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań,
a nadchodząca wiosna wypełni słońcem
Państwa życie osobiste i zawodowe.

Jednocześnie informujemy o przerwie świątecznej w dniach 07.04-10.04.2023r. - zapraszamy do kontaktu we wtorek🐰🥚!

Zespół Fundacji Promocji Nowej Huty.

#FundacjaNH #Wielkanoc #NowaHuta #Wielkanoc2023 #iloveNH #nowohucianie #nowahuta #poland #polska #cracow #placcentralny #krakowskie #krakowskakultura #krakowski #krakowskispleen #krakowskibiznes #nowahutateam #cracow #kraków #polska #travelawesome #tasteintravel #kombinat #prldesign #prl #schrony #hutasendzimira #kombinatnowahuta #centrumadministracyjne
...

16 1

Zapraszamy na szkolenie z plecenia warkoczy z zastosowaniem włosów syntetycznych!✨To doskonała okazja, aby zdobyć nowe umiejętności i poszerzyć swoje kwalifikacje w branży fryzjerskiej!💇‍♀Najbliższe szkolenie już w 𝗣𝗢𝗡𝗜𝗘𝗗𝗭𝗜𝗔Ł𝗘𝗞 (𝟭𝟳.𝟬𝟰)👱🏼‍♀️❤️

Podczas szkolenia m.in.:
⭐️poznasz techniki zakładania, pielęgnacja i metody zdejmowania warkoczy,
⭐️omówimy fryzury, które najlepiej się prezentują,
⭐️będziesz samodzielnie pracować na modelce - pozwoli to na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce!

👩🏻Naszym niezastąpioneym trenerem jest Ela (instagram: @elove_warkocze)😊. To nie tylko doskonały fachowiec, ale również świetny, cierpliwy nauczyciel, który potrafi przekazać swoją wiedzę w sposób łatwy i zrozumiały dla uczestników🎓🥰.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) tym szkoleniem, zapraszamy do zapisów!💌To doskonała okazja, aby poszerzyć swoje umiejętności i wyróżnić się na rynku pracy🤓.

Nie przegap tej szansy i dołącz do nas już TERAZ!🤩🤝
⬇⬇⬇
Organizujemy szkolenia pełnopłatne💸lub z dofinansowaniem📄.

Zapraszamy do kontaktu!😊
📲tel. 534 661 551 lub 535 616 325
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh
🎓Szkolimy.org

#fundacjaNH #kraków #warkocze #warkoczyki #warkoczesyntetyczne #warkoczebokserskie #longhair #hair #hairstyle #kobieta #dziewczyna #fryzury #warkoczykiafrykańskie #afrohairstyle #warkocz #braid #upięcie #włosy #fryzjer #hairstyles #hairinspiration #instahair #frenchbraid #dlugiewlosy #wlosy #besthair #hairfashion #upieciawlosow #upieciaokolicznosciowe #hairlover
...

24 9

Cieszymy się, że jako Fundacja Promocji Nowej Huty możemy wspierać i promować lokalne inicjatywy i przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju naszego miasta❤. Jednym z takich miejsc jest @ck_beautyroom ✨- salon kosmetyczny, który oferuje szeroką gamę profesjonalnych zabiegów dla kobiet👱🏽‍♀️.

Kasia, właścicielka @ck_beautyroom , posiada 7-letnie doświadczenie🎓w branży beauty✨. Stawia na pierwszym miejscu jakość usług oraz dobrą interakcję z Klientem - na jej buzi cały czas widnieje szeroki uśmiech😁. Dzięki temu w salonie panuje przyjazna atmosfera, a każdy Klient traktowany jest indywidualnie i z największą uwagą!😍

Z jakich usług możecie skorzystać w 𝗖𝗞 𝗯𝗲𝗮𝘂𝘁𝘆 𝗿𝗼𝗼𝗺❓
✅stylizacja rzęs👁️,
✅henna, farbka🎨,
✅dermapen✨
✅laminacja brwi i rzęs👁️,
✅mezoterapia💆‍♀️
✅modelowanie ust💋💉,
✅makijaż permanentny👄,

Jesteśmy dumni z faktu, że CK beauty room jest naszym partnerem oraz aktywnie angażuje się w akcje, które organizujemy i bierze udział w projekcie wykonywanym w ramach prowadzonej przez nas ogólnopolskiej 🇵🇱 akcji #WspieramBeauty❤️.

Przygotowane przez nas filmy są w pełni finansowane przez Fundacja Promocji Nowej Huty - jest to działanie, mające na celu usprawnić działania marketingowe!😊

Jeśli chcesz uzyskać podobne wsparcie lub innego typu: bezpłatne szkolenia, dofinansowanie sprzętu, organizację płatnych staży zawodowych 🇪🇺, finansowanie etatów pracowników ​ - śledź naszego facebooka i profil na instagramie😊.

Organizujemy szkolenia pełnopłatne💸lub z dofinansowaniem📄.

Zapraszamy do kontaktu!😊
📲tel. 534 661 551 lub 535 616 325
🌐www.fundacjanh.org
📩biuro@fundacjanh.org
📸ig: fundacjanh
🎓Szkolimy.org

A Ty, z jakiego zabiegu chciałabyś skorzystać w CK beauty room?💋❤️

#KFS2023 #szkolimy_org #FundacjaNH #szkolenia #dofinansowanie #stylizacjarzes #stylizacjabrwi #rzesykrakow #medycynaestetyczna #medycynaestetycznakrakow #modelowanieust #modelowanieustkrakow #PMUkrakow #makijazpermanentny #makijazpermanentnykrakow #szkoleniakrakow #szkoleniekrakow #dotacjeunijne #dofinansowania #Kraków
...

13 0

Piszą o nas w @gazetakrakowska!📰❤️

Jak już wspominaliśmy, Fundacja Promocji Nowej Huty została nominowana do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy w kategorii: "𝗠𝗶𝗸𝗿𝗼 𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮 𝘇𝗮 𝗿𝗼𝗴𝗶𝗲𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟯"🏅.

Link do artykułu:
👇👇👇
https://gazetakrakowska.pl/laureaci-malopolskiej-nagrody-rynku-pracy-2023/ar/c3-17386991

Mimo, że nie udało nam się wygrać, to dla nas ogromne wyróżnienie, które motywuje nas do dalszej pracy i rozwoju fundacji!💪

Jeszcze raz dziękujemy za to prestiżowe wyróżnienie!💖

#FundacjaNH #KrajowyFunduszSzkoleniowy #KFS2023 #dotacje #dofinansowanie #dotacjeunijne #biznes #rozwójfirmy #szkolenia #polskafirma #realizacjaprojektu #Wojewodzkiurzadpracy #urzadpracy #inwestycje #edukacja #nauka #kluczdosukcesu #doradztwo #darmoweszkolenia #bezpłatneszkolenia #szkoleniadlamlodych #szkoleniakraków #darmoweszkolenia #bezpłatneszkolenia #dotacje #dotacje2023 #dofinansowania #krakowdlamlodych #dofinansowania2023 #szkoleniakrakow

fot. Gazeta Krakowska
...

16 0

📣🚀 Nowe dofinansowania w Małopolsce! 🌟🤩#MałopolskieBonyRozwojowePlus

Mamy świetne wieści dla Was! 📢 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie ogłasza kolejny nabór do projektu Małopolskie Bony Rozwojowe Plus! 🎯🌈 Rekrutacja rusza 2️⃣0️⃣ marca 2023 o godz. 9:00 i potrwa do 2️⃣4️⃣ marca o 12:00 (lub wcześniej, jeśli wyczerpiemy pulę środków)! 💸⏰

Pula podstawowa: 4️⃣ mln PLN 💰
Pula rezerwowa: 1️⃣2️⃣ mln PLN 💰

👩‍💼👨‍💼 W projekcie mogą wziąć udział firmy, osoby samozatrudnione oraz pracownicy na umowy zlecenie! 🤝💼

Chcecie skorzystać z dofinansowania? 🎁💼Pomożemy Wam w przygotowaniu wniosku! 📝✅ A po uzyskaniu dofinansowania, jako akredytowany usługodawca usług rozwojowych, zrealizujemy dla Was szkolenia, doradztwo, coaching i wiele więcej! 🌟🎓

Rekrutacja odbywa się dwuetapowo! 🔝📚 Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie projektu: https://www.marr.pl/mbonplus/ w zakładce Aktualności. 👀🖥️

📝💻 Aby wziąć udział w rekrutacji, wypełnijcie formularz dostępny tutaj: https://forms.gle/KFko57T6CVe1BtX86 ✍️🔗

Wysokość dofinansowania:
Maksymalne limity dofinansowania:
Samozatrudniony – 7 680 zł + 20% wkładu własnego (wynoszącego: 1920 zł)
Wartość łącznie do wykorzystania: 9 600 zł
1 – 3 pracowników – 11 520 zł + 20% wkładu własnego (wynoszącego: 2 880 zł)
Wartość łącznie do wykorzystania: 14 400 zł
4 – 9 pracowników – 15 360 zł + 20% wkładu własnego (wynoszącego: 3 840 zł)
Wartość łącznie do wykorzystania: 19 200 zł
10 – 19 pracowników – 23 040 zł + 20% wkładu własnego (wynoszącego: 5 760 zł)
Wartość łącznie do wykorzystania: 28 800 zł
20 – 49 pracowników – 38 400 zł + 20% wkładu własnego (wynoszącego: 9 600 zł)
Wartość łącznie do wykorzystania: 48 000 zł
50 – 99 pracowników – 69 120 zł + 20% wkładu własnego (wynoszącego: 17 280 zł)
Wartość łącznie do wykorzystania: 86 400 zł
100 – 249 pracowników – 130 560 zł + 20% wkładu własnego (wynoszącego: 32 640 zł)
Wartość łącznie do wykorzystania: 163 200 zł

Do zobaczenia! 👋😄

#FundacjaPromocjiNowejHuty #dofinansowanie #wnioski #rozwoj #MałopolskaAgencjaRozwojuRegionalnego #Kraków #NowaHuta #firmy #samozatrudnienie #umowyzlecenie #szkolenia #doradztwo #coaching #formularzrekrutacyjny
...

6 1

Z okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim Paniom samych sukcesów, siły oraz determinacji w dążeniu do celu i szczęścia!🌷👩

Zespół Fundacji Promocji Nowej Huty❤️.

#FundacjaNH #Kobiety #NowaHuta #DzieńKobiet #DzienKobiet2023 #iloveNH #nowohucianie #nowahuta #poland #polska #cracow #placcentralny #krakowskie #krakowskakultura #krakowski #krakowskispleen #krakowskibiznes #nowahutateam #cracow #kraków #polska #travelawesome #tasteintravel #kombinat #prldesign #prl #schrony #hutasendzimira #kombinatnowahuta #centrumadministracyjne
...

10 0