Search
Close this search box.

SZKOLENIA

KURSY / USŁUGI DORADCZE / DOTACJE Z UE

KFS KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2022

KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku to ponad 205 mln złotych z puli podstawowej rozłożonych na 16 województw oraz ponad 51 mln zł z rezerwy KFS. Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

AKADEMIA METAMORFOZ – FUNDACJI PROMOCJI NOWEJ HUTYspełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego):

 • Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w KRS
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów,
 • posiadamy certyfikat STANDARDU USŁUG SZKOLENIOWYCH SUS  2.0 – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS 2022 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń z środków UE (Baza Usług Rozwojowych PARP).

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 177 470 tys. zł

 •  wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
 •  wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
 •  wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania kwota 44 367 tys. zł
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS czyli kwota 51 361 tys. zł

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ);
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Zobacz jak pomagamy

JESTEŚ ZAINTERESOWANY KFS?

NAPISZ DO NAS

Zadzwoń do nas, będzie szybciej

Działania Krok po Kroku – w czym możemy pomóc…

Lp Działania Firma klient Akademia Fundacja Powiatowy Urząd Pracy
1 Chęć skorzystania z KFS
2 Zbadanie potrzeb szkoleniowych
3 Wybór szkoleń doradztwo
4 Uzupełnienie wniosku doradztwo
5 Złożenie wniosku
6 Pozytywna decyzja
7 Podpisanie umowy z Urzędem
8 Podpisanie umowy z Akademią / Fundacją
9 Przelanie środków na konto firmy
10 Realizacja szkolenia
11 Wystawienie faktury
12 Opłacenie faktury
13 Rozliczenie z urzędem (na podstawie opłaconej faktury i przygotowanych przez nas dokumentów)

Szkolenia Fryzjerskie - Akademia Metamorfoz 2022 wersja podstawowa

DOFINANSOWANE W 100%

Szkolenia Fryzjerskie - Akademia Metamorfoz 2022 wersja rozszerzona

DOFINANSOWANE W 100%

Szkolenia Kosmetyczne- Akademia Metamorfoz 2022

DOFINANSOWANE W 100%

Verified by MonsterInsights